خیلی از شما ها با کارهایی که میشه با کلید های کیبورد انجام داد را نمی دانید 
در ادامه مطلب باما همرا باشید
کلید                           انجام عملیت

windows+plus                          زوم کردن
windows+arrowkeys                  مخفی کردن پنجره ها
alt+F4                                     بستن پنجره
fn+arrowkeys                           کم و زیاد کردن نور صفحه
F5                                          تازه سازی
TAB                                        عوض کردن مکان خط تایپر
Caps Lock                                بزرگ کردن حروف
alt+ctrl+delete                         رفتن به تسک منیجر
alt+shift+ctrl                           خروج از هنگ
home                                     برگشت به بالای صفحه اول
end                                        رفتن به پایان صفحه 
pageup and page down             عوض کردن صفحه