تاحالا برایتان سوال شده ویروس را چه کسی تولید میکند؟ چرا باید ویروسی باشه تا آنتی ویروسی باشه
در ادامه مطلب به این موضوع مرموز می پردازیم...
تاحالا برایتان سوال شده ویروس را چه کسی تولید میکند؟ چرا باید ویروسی باشه تا آنتی ویروسی باشه

80 درصد ویروس را شرکت های آنتی ویروس میسازند !
بله درست است بیشتر ویروس های اینترنت توسط شرکت های آنتی ویروس تولید میشود تا در اینترنت ویروس وارد کنند و آنتی ویروس خود را بفروشند.

20 درصد را ه.ک.ر ها تولید میکنند...
تنها 20 درصد از ویروس های اینترنت سهم ه.ک.ر هاست زیرا آن ها با این کار خود میتوانند از دستگاه های مردم سو استفاده کنند