در حال حاضر سازمان دولتی FBI تقاضای رمزگشایی 13 تا دستگاه اپل را به این شرکت داده تا شرکت اپل 13 دستگاه را برای آنها باز کند.

اما شرکت اپل با این امر موافقت نکرد گرچه هنوز به صورت رسمی و کتبی تقاضای آنهارا رد نکرده است.با این که FBI میتواند خیلی راحت رمز هارا بگشاید چرا باید از شرکت اپل تقاضا کند و اصرار به عمل بیاورد ؟

ظاهرا صاحبان این 13 دستگاه پخش کننده مواد مخدر هستند و  بیشتر این دستگاه ها به IOS 7 مجهزاند.