طبق عکس زیر مشاهده میکنید که ارزمشندترین برند ، برند اپل شده است :