درسته ! این اولین تصویر از آیفون 7 نیست ، ولی این تصویر با بقیه متفاوت است زیرا در دست یک انسان است و با کامپیوتر درست نشده است